UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2023

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2021

Sukcesu nie mierzy się tym,
co człowiek osiągnął,
ale przeszkodami, które napotkał,
oraz odwagą, z jaką walczył
z przytłaczającymi przeciwnościami

Charles Lindbergh

PODEJMIJ WŁACIWĄ 
DECYZJĘ

PODEJMIJ WŁACIWA DECYZJĘ

Sukcesu nie mierzy się tym,
co człowiek osiągnął,
ale przeszkodami, które napotkał,
oraz odwagą, z jaką walczył
z przytłaczającymi przeciwnościami

Charles Lindbergh

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE

Sukcesu nie mierzy się tym,
co człowiek osiągnął,
ale przeszkodami, które napotkał,
oraz odwagą, z jaką walczył
z przytłaczającymi przeciwnościami

Charles Lindbergh

Zdjęcie

Sukcesu nie mierzy się tym,
co człowiek osiągnął,
ale przeszkodami, które napotkał,
oraz odwagą, z jaką walczył
z przytłaczającymi przeciwnościami

Charles Lindbergh

Obrazek

Upadłość konsumencka Wrocław

Zdjęcie

Potrzebujesz pomocy w temacie
upadłości konsumenckiej?

Skontaktuj się teraz!

telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem:
kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Upadłość konsumencka adwokat Paweł Marchewka

Jako adwokat prowadzę bardzo wiele spraw dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz czynności po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

Siedziba mojej kancelarii mieści się we Wrocławiu (dlatego hasło upadłość konsumencka Wrocław), stąd najwięcej spraw, których przedmiotem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzę właśnie we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku (Legnica,Jelenia Góra, Wałbrzych).  Nie zmienia, to jednak faktu, że reprezentuję klientów z całej Polski w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed różnymi sądami w Polsce. Obecnie mam sprawy między innymi przed sądami w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie. Praktycznie wszystkie czynności między klientem a adwokatem można dokonać zdalnie przez telefon, internet lub pocztę. Co ważne, nie zwiększa to kosztów upadłości konsumenckiej. 

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KROK PO KROKU

Praktyczny Przewodnik
Zdjęcie
Zdjęcie
Obrazek

Do mojej kancelarii wpływa wiele zapytań pocztą elektroniczną czy poprzez telefon odnośnie upadłości konsumenckiej. Poruszane są bardzo różne kwestie, czasami o trudnym i złożonym charakterze.

Właśnie, żeby ułatwić wszystkim zainteresowanym poszukiwanie informacji o upadłości konsumenckiej zebrałem najczęściej pojawiające się pytania, zagadnienia, które związane są z upadłością konsumencką i przygotowałem treściwe odpowiedzi. Wszystko to zamieszczone zostaje poniżej, a Wy możecie czerpać z tego źródła dowolnie. Liczę, że te informacje będą dla Was pomocne i pozwolą Wam lepiej zrozumieć tematykę upadłości konsumenckiej. Oczywiście wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. Jako adwokat z dużym doświadczeniem będę wstanie pomóc w większości problemów prawnych związanych z upadłością konsumencką.

 

Prawo upadłościowe stanowi, że upadłość konsumencka ogłaszana jest przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy do spraw upadłości właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga złożenia stosownego wniosku na formularzu do sądu. Wniosek należy wypełnić zgodnie z opisem wskazanym w moim poradniku dostępnym tutaj. Do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisywany stan faktyczny. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba złożyć do sądu wraz z odpisem wniosku oraz załączników. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy podpisać. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe tylko w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących w stanie niewypłacalności, czyli nieregulowania swoich wymagalnych zobowiązań.  W chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej, ani być wspólnikiem w spółce prawa handlowego. 

Niewypłacalność oznacza, że dłużnik utracił zdolność regulowania wymagalnych wierzytelności, zatem nie może on dokonać spłaty wierzycieli. 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym prowadzonym na podstawie ustawy prawo upadłościowe. Upadłość konsumencka pozwala dłużnikom, którzy mają problemy finansowe i nie mogą wywiązać się ze spłaty wierzycieli, na ogłoszenie "bankructwa". Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym wszczynanym wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub wierzyciela. 

Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest postępowanie upadłościowe prowadzone przez syndyka w toku, którego istnieje realna szansa na częściowe lub całkowite umorzenie długów.  Należy wiedzieć i pamiętać, że cały majątek dłużnika w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wchodzi w skład masy upadłości, a zatem dojdzie do likwidacji majątku upadłego. Syndyk prawdopodobnie nakaże sprzedać mienie konsumenta i w ten sposób uzyskane środki pomogą w spłacie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest umorzenie części zadłużenia oraz orzeczenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Wszystko zależy od stanu faktycznego danej sprawy, między innymi od majątku dłużnika, tego czy zadłużenie powstało wskutek rażącego niedbalstwa lub winy dłużnika, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób świadomy, możliwości finansowych dłużnika oraz wielkości zadłużenia. Sąd na wniosek dłużnika może orzec plan spłaty wierzycieli wraz jednoczesnym umorzeniem części zadłużenia. Ustalenie planu spłaty wierzycieli wymaga dogłębnej analizy stanu faktycznego oraz przeprowadzenia w tym zakresie rozprawy z udziałem dłużnika. Pamiętać trzeba, że w planie spłaty wierzycieli Sąd określa miesięczną ratę spłaty oraz okres trwania planu spłaty wierzycieli, który nie może być dłuższy niż 7 lat. W ramach planu spłaty wierzycieli dłużnik dokonuje spłaty wierzycieli w zakresie tych długów, które zostały po likwidacji majątku dłużnika będącego w masie upadłości. 

Upadłość konsumencka, czyli ogłoszenie upadłości osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Przypomnieć trzeba, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest przedsiębiorcom i nie istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec niej. Dopiero zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej pozwala na prowadzenie postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dłużnicy, którzy kiedyś prowadzili działalność gospodarczą lub byli wspólnikami spółek osobowych, fundacji lub stowarzyszeń, jednak w dniu składania wniosku do sądu nimi nie są, mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Tak jak już zostało nadmienione powyżej upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób, które są w stanie niewypłacalności

Fakt posiadania majątku przez dłużnika nie jest dla postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej najważniejszy. W gruncie rzeczy chodzi przecież o niewypłacalność dłużnika oraz jego problemy finansowe. Istnienie majątku dłużnika ma pośredni wpływ na czas trwania postępowania. Przykładowo jeśli dłużnik ma udział w nieruchomości, to ta okoliczność spowoduje konieczność sprzedaży owego udziału, a to doprowadzi do znacznego wydłużenia czasu trwania postępowania. Brak majątku spowoduje, że postępowanie sprowadzi się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz do ustalenia planu spłaty wierzycieli i umorzenia części długów albo może zakończyć się całkowitym umorzeniem długów bez wyznaczania planu spłaty wierzycieli. Nie da się jednoznacznie określić ram czasowych całego postępowania, na które składa się również okres w ramach planu spłaty wierzycieli. 

Wniosek o upadłość konsumencką wymaga dokonania opłaty do sądu w kwocie 30 zł.

Jeśli dłużnik zdecyduje się na współpracę z pełnomocnikiem, to poniesie koszty związane z jego wynagrodzeniem. Koszt postępowania o upadłość konsumencką zależy od nakładu pracy pełnomocnika, a to zależy od stanu faktycznego sprawy. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny  w celu krótkiej rozmowy i ustalenia stanu faktycznego sprawy. Na tej podstawie możliwa będzie wycena ewentualnej usługi.

Upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Niestety wiele osób o tym zapomina. Również pełnomocnicy, którzy czasami na siłę, kierując się chęcią zysku, namawiają dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas gdy w jego sytuacji jest to niewskazane lub po prostu niemożliwe.

Sąd  oddala wniosek w sytuacji, gdy zostanie on złożony przed przedsiębiorcę, a nie konsumenta (formalnie sąd odrzuci taki wniosek). Sąd może oddalić wniosek jeśli uzna, że brak jest podstaw prawnych lub faktycznych do jego uwzględnienia (przykładowo nie ma stanu niewypłacalności).

Upadłość konsumencka jako postępowanie upadłościowe ma przede wszystkim za cel oddłużyć dłużnika oraz zaspokoić roszczenia wierzycieli w możliwie największym stopniu. Zaspokojenie wierzycieli jest sprawą drugą rzędną z punktu widzenia przepisów prawa upadłościowego. 

Korzyścią dla dłużników jest możliwość umorzenia części lub całości długów jakie posiada oraz zapewnienie ratalnej formy spłaty. W trakcie postępowania upadłościowego wobec dłużnika nie prowadzi się  postępowań egzekucyjnych. 

Na wstępie trzeba pamiętać, że sformułowanie "po upadłości konsumenckiej" dotyczy sytuacji, kiedy postępowanie się prawomocnie zakończy. Sąd musi wydać postanowienie o zakończeniu postępowania o upadłość konsumencką. Trwanie planu spłaty nie jest końcem upadłości konsumenckiej. 

Dłużnik w toku postępowania sądowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, aż do czasu jego prawomocnego zakończenia nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych, w tym również pożyczek oraz kredytów. Takie działanie jest obarczone ryzykiem umorzenia postępowania upadłościowego.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania dłużnik na normalnych zasadach może zaciągać zobowiązania. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z utratą zarządu nad majątkiem przez dłużnika. Każdy składnik majątku należący do dłużnika wejdzie w skład masy upadłości i tym samym będzie podlegał sprzedaży w drodze licytacji lub z wolnej ręki. Uzyskane ze sprzedaży środki będą przeznaczone na koszty postępowania oraz dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli. 

Syndyk nie będzie zajmował rzeczy osobistych (np. ubrań), rzeczy codziennego użytku (np. pralka, lodówka) oraz rzeczy nieprzedstawiających ekonomicznej wartości. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest w formie formularza. We wniosku każda niezacieniowana rubryka musi zostać wypełniona lub zakreślona. Wniosek należy wypełniać wyraźnie, bez skreśleń i poprawek. Jak informuje pouczenie na wniosku, w przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis. 

Wypełniając wniosek samemu warto skorzystać z mojego autorskiego poradnika dostępnego w tym miejscu. 

Złożenie wniosku odbywa się bezpośrednio w sądzie lub listem poleconym.  Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych wg miejsca zamieszkania dłużnika.

Upadłość konsumencka-sposób na nowe życie

Zdjęcie
Zdjęcie
Porady prawne
Obrazek

Upadłość konsumencka Adwokat Wrocław

Tematyka upadłości konsumenckiej jest coraz bardziej rozległa. Życie często przynosi potrzebę rozwiązywania nowych, wcześniej nieznanych zagadnień. Wynika to z faktu, że każdy stan faktyczny jest inny i praktycznie nie ma dwóch takich samych spraw. Wiele osób myśli, że upadłość konsumencka jest prosta, albowiem wniosek jest na formularzu i wystarczy go wypełnić. Te osoby najczęściej niewiedzą, że upadłość konsumencka nie kończy się wraz z wydaniem przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy do sprawy upadłościowych postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna się główna część postępowania. Wiele zapytań właśnie dotyczy tej kwestii. Niestety, trudno uzyskać precyzyjną odpowiedź na maila czy telefonicznie odnośnie sprawy, która się toczy od wielu miesięcy a nawet lat, a adwokat nie zna pełnego stanu faktycznego, gdyż tej sprawy nie prowadzi. Warto o tym pomyśleć zawczasu i nawiązać współpracę z kancelarią adwokacką wcześniej, aby uniknąć problemów. Koszt prowadzenia spraw upadłościowych jest relatywnie mały. Pomoc adwokata w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest nieoceniona i może gwarantować dobre i spokojne postępowanie.

 

Potrzebujesz  mojej pomocy ? Zapraszam do swobodnego kontaktu

adw. Paweł Marchewka
adw. Paweł Marchewka

Adwokat,
członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Uznany specjalista w zakresie prawa
upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.
Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.

Właściciel
kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.

Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.
Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero uczą się zawodu. 

Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem:
kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Zdjęcie