Zdjęcie
Czego nie wolno syndykowi

Czego nie wolno syndykowi

Czego nie wolno syndykowi
22.03

2022

Upadłość konsumencka jest celem wielu dłużników. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowanie upadłościowe prowadzi syndyk pod nadzorem sądu. Dłużnicy często niewiedzą jak ma wyglądać prowadzenie tej części postępowania. Jakie są obowiązki syndyka? Co może robić, a czego mu nie wolno? Niniejszym artykułem postaram się przedstawić rolę syndyka w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Syndyk - kim jest ?

Syndykiem może zostać osoba, która spełnia ustawowe przesłanki, w tym zdać stosowny egzamin i uzyskać licencję. W skrócie, niestety, syndykiem może zostać osoba bez pełnego wykształcenia prawniczego. Jest to porażający błąd ustawodawcy, który dopuścił do obrotu prawnego podmiot, który często zna przepisy prawa tylko w wąskim zakresie. Po raz kolejny napiszę "niestety", gdyż to nie jedyny błąd ustawodawcy. Syndykiem może być adwokat lub radca prawny, który z jednej strony może reprezentować wierzycieli lub dłużników jako ich pełnomocnik, a z drugiej strony, w innej sprawie może być syndykiem. Owy dualizm wydaje się nie mieć nic wspólnego z godnością zawodów prawniczych oraz ich etyką.

Osobiście znam kilka przypadków, gdy w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby X dany syndyk działał jako pełnomocnik dłużnika, a wierzycielem w tej sprawie był podmiot Y. W innej sprawie ten syndyk, działał już jako syndyk, a sprawa dotyczyła podmiotu Y, który w tej sprawie był upadłym, ale był też wierzycielem w innej sprawie, gdzie ów syndyk działał jako pełnomocnik dłużnika. Skomplikowane, ale efekt jest prosty, a wręcz porażający. Trudno liczyć na obiektywizm działania syndyka, który jest tak uwikłany w tak zawiłe relacje.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - wyznaczenie syndyka

Sąd ogłaszając upadłość konsumencką wyznacza syndyka, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe na etapie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Syndyk wymieniany jest nie tylko z imienia i nazwiska, ale również sąd podaje numer jego licencji. Sąd wydaje postanowienie, które zawiera w swej treści stosowne zapisy. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawsze wiąże się wyznaczeniem syndyka.

Strony postępowania upadłościowego, czyli dłużnik oraz wierzyciele nie mają wpływu na wybór konkretnego syndyka. Stronom postępowanie przysługuje natomiast wniosek o wyłączenie danego syndyka w sytuacji, gdy są uzasadnione obawy co do jego bezstronności.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej - obowiązki syndyka

Przede wszystkim syndyk ma przeprowadzić postępowanie upadłościowe zgodnie z jego celami i przepisami regulującymi zakres upadłości konsumenckiej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie upadłego. Proszę pamiętać, upadłość konsumencka ma przynieść oddłużenie upadłego. Może to nastąpić po przez umorzenie zobowiązań upadłego, ustalenie planu spłaty wierzycieli czy też zapewnienie spokojnego i zorganizowanego spłacenia wierzycieli z masy upadłości lub z bieżących dochodów upadłego. Oczywiście plan spłaty wierzycieli, skład masy upadłości czy też jakiekolwiek ruchy dotyczące masy upadłości wymagają nadzoru ze strony sądu, który na wielu etapach sprawy weryfikuje pracę syndyka poprzez ocenianie jego sprawozdań i ich ewentualne zatwierdzanie.

Skład masy upadłości a raczej ustalanie masy upadłości to jedno z ważniejszych zadań syndyka. Syndyk ma też wpływ na ustalenie planu spłaty wierzycieli, aczkolwiek decyzję podejmuję ostatecznie sąd po wysłuchaniu stron.

Upadłość konsumencka to dla syndyka o wiele więcej zadań. Przykładem mogą być informowanie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości przygotowanie planu likwidacyjnego masy upadłości, spis inwentarza oraz oszacowanie masy upadłości, sprawowanie pieczy nad majątkiem upadłego, sprzedaż majątku upadłego (masy upadłości) i sporządzenie listy wierzytelności, wykonanie sprawozdania końcowego i rachunkowego.

Syndyk powinien współpracować z dłużnikiem. Nie tylko żądać od dłużnika informacji czy pewnych zachowań, ale również syndyk powinien pozwolić wypowiedzieć się dłużnikowi, czy też zapewnić mu dostęp do dokumentów, które syndyk przygotowuje w trakcie postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości - najczęstsze kłopoty z syndykiem

Upadłość osoby fizycznej, to proces relatywnie długi. W trakcie postępowania upadłościowego dochodzi do wielu wydarzeń. Tak jak wspominałem powyżej są działania prowadzące do utworzenia masy upadłości, ustalenia jaki jest skład masy upadłości a następnie likwidacji masy upadłości. Ustalany jest plan spłaty wierzycieli. Przy każdym z takich prawnych wydarzeń może dojść do pewnych nieporozumień z syndykiem.

Klienci najczęściej zgłaszają mi, że syndyk ignoruje ich prośby np. o dostęp do dokumentów. Bardzo często syndyk nie popiera wniosków dłużników w zakresie planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań upadłego. Zresztą same ustalenia planu spłaty wierzycieli z syndykiem nastręczają wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Ja osobiście uważam, że w trakcie postępowania upadłościowego syndyk powinien lepiej współpracować z dłużnikiem, gdyż to dla niego jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Syndyk ma za zadanie od dłużyć upadłego. Niestety wielu syndyków ma błędne przekonanie, że pełnią w postępowaniu upadłościowym rolę szeryfa, który ma pilnować porządku prawnego a upadły jest "czarnym charakterem" w tej historii. Prawo upadłościowe wyraźnie określiło, że syndyk nie działa w interesie wierzycieli, jednakże w praktyce zachowania syndyków często temu przeczą. Majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłości i syndyk powinien dążyć do szybkiej likwidacji masy upadłości, aby postępowanie upadłościowe mogło być dalej procedowane. W rzeczywistości wygląda to zgoła odmiennie.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.