Zdjęcie
Jak ogłosić upadłość firmy

Jak ogłosić upadłość firmy

Jak ogłosić upadłość firmy
18.10

2021

Upadłość firmy

Upadłość firmy, to potoczna nazwa upadłości przedsiębiorcy lub całego przedsiębiorstwa. Upadłość firmy nazywana jest również upadłością gospodarczą. Nie należy mylić upadłości firmy i upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość gospodarcza dotyczy przedsiębiorców.

Postępowanie upadłościowe powinna poprzedzić odpowiednia analiza stanu przedsiębiorstwa.

Kiedy ogłosić upadłość firmy?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ogłosić upadłość firmy, gdy wystąpią przewidziane prawem przesłanki. Prawo upadłościowe w swej treści określa, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe wskazuje na domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

W sytuacji gdy podmiotem dłużnym jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Jeśli po stronie dłużnika wystąpi, któraś z opisanych przesłanek, to przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość firmy, czyli przedsiębiorstwa. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek. Złożyć wniosek może dłużnik lub wierzyciel. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu rejonowego, wydział gospodarczy do spraw upadłości właściwy według siedziby przedsiębiorstwa.

Wniosek o ogłoszenie upadłości za osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, składa każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie ma przewidzianego konkretnego wzoru, czy też formularza. Prawo upadłościowe wskazuje pewne elementy, które są konieczne. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy wskazać na przykład okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Do wniosku trzeba dołączyć liczne dokumenty, w tym przykładowo aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku, spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia, wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi. Lista tych potrzebnych informacji i dokumentów jest dłuższa, dlatego zawsze zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, która zapewni prawidłowe przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o upadłość podlega opłacie stałej w wysokości 1.000 złotych. Ponadto, wraz ze złożeniem wniosku o upadłość przedsiębiorstwa należy uiścić zaliczkę na wydatki w toku postępowania upadłościowego. Wysokość tej zaliczki jest zmienna i odpowiada wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ciekawy elementem jest badanie przez sąd, czy z zasobów masy upadłości będzie możliwe zaspokojenie kosztów postępowania. Jeśli nie będzie możliwe zaspokojenie kosztów postępowania z masy upadłości, to postępowanie może zostać zakończone. Jeśli tak będzie wyglądać upadłość sąd oddali wniosek.

Masę upadłości stanowić będzie majątek niewypłacalnego dłużnika. Zaspokojenie wierzycieli odbywać się będzie właśnie z majątku dłużnika.

Ogłoszenie upadłości firmy

Sąd Rejonowy dokona ogłoszenia upadłości poprzez wydanie postanowienia. W tym momencie tak naprawdę zaczyna się upadłość firmy. Majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłości. Syndyk rozpoczyna pracę nad sprawnym przebiegiem postępowania upadłościowego, którego celem jest likwidacja upadłego oraz w jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli. Zobowiązania pieniężne dłużnika często tylko w części zostają zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości są daleko idące nie tylko dla samego upadłego, ale również dla wierzycieli. Majątek dłużnika, a raczej na tym etapie upadłego, tworzy masę upadłości i ma zostać zlikwidowany (sprzedany). W ten sposób zobowiązania dłużnika będą spłacane.

Co prawda brzmi to dziwnie, ale bez majątku nie ma ogłoszenia upadłości firmy.

Upadłość firmy - czy jest obowiązkowa?

Od razu odpowiedzieć należy, że upadłość firmy to obowiązek. Jeśli zostają spełnione przesłanki przewidziane w prawie upadłościowym, to powstaje również obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie zrobienie tego może być traktowane jako przestępstwo, ale może również rodzić podstawę do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Ogłoszenie upadłości firmy jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a nie tylko jego prawem.

 

 

 

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.