Zdjęcie
Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą
12.10

2022

Egzekucja komornicza nierzadko jawi się w wyobraźni jako pewnego rodzaju koniec finansowo-majątkowy, sama myśl o niej przysparza wiele stresu oraz niepokoju. Niemniej nasza kancelaria dysponuje rozwiązaniami, które pozwalają się na wszczęcie postępowania egzekucyjnego przygotować lub przed samą egzekucją niejako zabezpieczyć, a także gdy postępowanie egzekucyjne już trwa, zminimalizować jego konsekwencje. Istotnym jest, iż aby skutecznie bronić się przed komornikiem czy też skutecznie zabezpieczyć swoje interesy należy działać i to jak najszybciej.

Unikanie zajęć komorniczych i ochrona majątku, to sztuka

Niniejszy artykuł jest skierowany do dłużników, przyszłych dłużników a także osób dokujących ryzykownych inwestycji. Wskazać należy, że każdą działalność gospodarczą można powiązać z ryzykiem dla przykładu samo zawarcie umowy ramowej stanowi zobowiązanie i jest objęte ryzykiem. W zakresie osób fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej ryzyko niesienie każde zaciągnięte zobowiązanie w postaci kredytu czy też pożyczki.

Dzisiejsze rozważania będą dotyczyły możliwości uchronienia się przed egzekucją komorniczą także możliwości zabezpieczenia swoich interesów w trakcie egzekucji komorniczej.

Na wstępnie należy zaznaczyć, iż w internecie można znaleźć wiele informacji w tym zakresie, niemniej jednak często nie uwzględniają one konsekwencji konkretnych poczynań dłużników. Dłużnicy pochopnie korzystają z takich rad co przysparza im dodatkowych problemów i często jest druzgocące w skutkach.

Wskazane w artykule możliwości są jedynie przykładowymi a skorzystanie z nich powinna poprzedzić analiza stanu faktycznego z doświadczonym w zakresie oddłużania i antywindykacji adwokatem. We wskazanym zakresie służę swoją pomocą, współpracuję z dłużnikami i specjalizuję się w tej materii.

Dłużnicy powinni znać możliwości ustanowione obowiązującym prawem. Brak wiedzy powoduje, że podjęte przez dłużników działania w świetle prawa są odbierane negatywnie, gdyż przez wzgląd na sytuacje w jakiej się znajdują działają instynktownie chcąc osiągnąć zamierzony cel. Powyższe skutkuje podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji i może przysporzyć wiele dodatkowych problemów.

Nie ulega wątpliwości, że najprostszym rozwiązaniem jest spłata zadłużenia jednak ten jakże prosty scenariusz niejednokrotnie nie może być zastosowany w praktyce. Dla potrzeb naszych rozważań uznaję, że takiej możliwości nie ma.

Naszym zadaniem jest pomóc dłużnikowi, zatem interesuje nas cel jaki dłużnik chce osiągnąć i to on jest dla nas najważniejszy. Rozwiązania, którymi dysponujemy jako kancelaria zostały opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia popartego praktyką w zakresie oddłużania i antywidnykacji. Doświadczenie, którym dysponujemy jest szerokie, gdyż podczas praktyki prawniczej działaliśmy również na rzecz wierzycieli co dało nam wiedze wszechstronną i pozwoliło poznać pewne schematy działania wierzycieli. Podstawą do opracowania planu działania jest istniejący stan faktyczny i wskazany przed dłużnika cel jaki chce osiągnąć. Inna rzecz, to ustalenia, czy w danym stanie faktycznym cel jest możliwy do osiągnięcia.

Kiedy następuje egzekucja i co powoduje?

Egzekucja zazwyczaj jest skutkiem złożenia pozwu i uzyskania tytułu egzekucyjnego opatrzonego w klauzulę wykonalności na przykład w postaci prawomocnego nakazu zapłaty, może być także wypadkową toczącej się sprawy w sądzie i wyroku o zapłatę opatrzonego w klauzulę wykonalności na korzyść wierzyciela. W obu przypadkach wierzyciel składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym, co obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Czynności komornika mogą rozpocząć się już tego samego dnia.

W tym miejscu należy wskazać, iż sam nakaz zapłaty nie oznacza jeszcze przegranej sprawy. Nakaz zapłaty może być wydany w postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym a także elektronicznym postępowaniu upominawczym. W zależności od trybu postępowania w jakim został wydany należy podjąć odpowiednie kroki. Wskazać należy, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym różni się od pozostałych tym, iż stanowi on tytuł do zabezpieczenia roszczenia przez komornika. Wierzyciel po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może od razu skierować pismo do komornika na przykład o zajęcie rachunku bankowego dłużnika do wysokości zaległego długu i dzięki temu środki zgromadzone na danym rachunku bankowym pozostaną zabezpieczone na czas trwania postępowania. Otrzymanie nakazu zapłaty jest znaczącym momentem, aby interweniować w sprawie z pomocą profesjonalnego pełnomocnika i podjąć obronę.

Nazewnictwo prawne może być mylące dla laika, dlatego wiedza adwokata specjalizującego się w ochronie praw dłużników będzie nieoceniona.

Blokowanie działań sądowych, czy też wygranie merytorycznie sprawy jest bardzo dobrym rozwiązaniem prowadzącym do ochrony przed egzekucją.

Zabezpieczenie finansów mając na względzie możliwość przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przyszłości

Etap gdy zadłużenie nie istnieje, ale dany podmiot obawia się co może przynieść przyszłość, jest idealnym momentem do rozważań w kwestii zabezpieczenia swoich interesów. Obecna sytuacja szczególnie wzmaga takie obawy, gdyż na pozór stabilna sytuacja finansowa z dnia na dzień może się diametralnie zmienić.

Niemniej należy zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji, gdyż pewne czynności, które na pozór nie stwarzają dla danego podmiotu zagrożenia w przyszłości mogą je stworzyć.

Dla przykładu – Jan Kowalski zaciągnął zobowiązanie w postaci pożyczki, nie miał trudności z uiszczaniem rat, gdyż posiadał stabilną sytuację finansową, dodatkowo Jan Kowalski był właścicielem nieruchomości, którą przekazał w formie darowizny swojemu bratu. Następnie Jan Kowalski, przez wzgląd na wzrost stóp procentowych, inflację oraz wzrost cen gazu, prądu oraz węgla utracił możliwość zaspokajania wierzyciela jakim jest firma pożyczkowa, co skutkowało powstaniem zadłużenia. Dokonana przez Jana Kowalskiego darowizna może być poczytywana jako działanie z pokrzywdzeniem wierzyciela i skutkować skargą paulińską przeciwko bratu Jana Kowalskiego.

Mając na względzie powyższe niezwykle istotnym jest przeanalizowanie swojej sytuacji z adwokatem specjalizującym się w ochronie praw dłużników. Każde zobowiązanie które jest wymagalne w okoliczności dokonywania rozporządzeń majątkiem może skutkować wytoczeniem skargi paulińskiej, gdyż ma ona zastosowanie również do działania z pokrzywdzeniem wierzycieli również na przyszłość.

Pierwsza myśl towarzysząca osobie, która chce zabezpieczyć swój majątek to przeniesienie składników majątkowych na osoby najbliższe, wskazać należy, że na tym etapie może to być dobrym rozwiązaniem ale nie musi. W przypadku dokonywania darowizn na rzecz osób najbliższych, obdarowany jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn. Wydawałoby się, że gdy nie ma wymagalnego zobowiązania to przenosząc składniki majątkowe nie działamy z pokrzywdzeniem wierzycieli zatem przeciwko nam nie może być w przyszłości skierowana skarga paulińska – nic bardziej mylnego. Skarga paulińska może dotyczyć wierzyciela, którego roszczenie nie było wymagalne w momencie przenoszenia własności, wystarczy sam fakt istnienia zobowiązania np. umowy ramowej pomiędzy przedsiębiorcami. Ustalenia w tym zakresie powinny być dokonywane z adwokatem.

Niemniej wskazać należy, że jeżeli dany podmiot jest w związku małżeńskim a ponadto pomiędzy nim a małżonkiem istnieje ustrojowy ustrój wspólności majątkowej dokonywanie darowizn na rzecz tego małżonka nie jest dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo pozostając przy analizie sytuacji małżonków warto wskazać, że dużo lepszym rozwiązaniem dla zabezpieczenia interesów swojego małżonka w przypadku jakiegokolwiek istniejące ryzyka jest rozdzielność majątkowa.

Wartym rozważenia jest wybór rachunku bankowego. W Polsce jest dosyć spora konkurencja jeżeli chodzi o banki i prezentowane przez nie oferty w zakresie prowadzenia rachunku bankowego. Istotnym jest, że jeżeli doszłoby do postępowania egzekucyjnego to komornik ma najłatwiejszy dostęp do banków z bazy ognivo (takich jak PKO czy też ING). Kontakt komornika z bankami spoza bazy ognivo jest znacznie wydłużony oraz utrudniony a nie często wiąże się z opłatą. Takim bankiem spoza bazy ognivo jest dla przykładu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Konto bankowe wydaje się błahą sprawą niemniej jak widać jest jednym z istotnych instrumentów aby bronić się przed komornikiem.

Dodatkowo wartym uwagi rozwiązaniem jest uiszczenie środków na rachunku bankowym zagranicznym lub skorzystanie z funduszów inwestycyjnych. Konta bankowe są niezwykle istotne gdyż poniekąd stanowią zabezpieczenie majątku.

Najistotniejszy jest cel, który chce osiągnąć dłużnik. Nasza kancelaria dysponuje odpowiednimi instrumentami, aby go osiągnąć, nasze autorskie programy zapewnią pomoc w każdej sytuacji nawet tej najbardziej ekstremalnej.

Istnieje zadłużenie ale nie wszczęto jeszcze postępowania egzekucyjnego co robić?

Okoliczność, gdy istnieje już zadłużenie ale wierzyciele nie wnieśli jeszcze pozwu do Sądu jawi się inaczej pod kątem możliwości rozporządzania majątkiem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas rozporządzania składnikami majątkowymi, gdyż w przypadku dokonywania darowizn na rzecz najbliższych będziemy musieli mierzyć się z możliwością skierowania przeciwko osobie na rzecz której dokonaliśmy darowizny skargi paulińskie. W powyższym zakresie aktualizuje się również odpowiedzialność karna. Upłynnienie majątku w taki sposób jest chwilowym rozwiązaniem. W tej sytuacji zobowiązanie istnieje, jest ono wymagalne a ponadto istnieje zadłużenie zatem wszelkie wyzbywanie się majątku a przy tym niezaspokajanie wierzyciela jest działaniem na ich niekorzyść.

Nie najgorszym pomysłem jest sprzedaż w wyniku której osoba trzecia nabędzie nieruchomość czy też ruchomość. W tej sytuacji o ile możliwe jest uniknięcie skargi paulińskiej, osoba trzecia nie może być świadoma intencji dłużnika to jednak dłużnik będzie musiał wskazać na co przeznaczył środki ze sprzedaży nieruchomości i dlaczego nie zostały przekazane wierzycielowi. Wierzyciel może zażądać wezwania dłużnika do wyjawienia majątku przed sądem. Za niewykonanie tego obowiązku może grozić nawet areszt. Niezbędne w tym przypadku jest działanie precyzyjnie obmyślone pod względem przyszłych konsekwencji. My wiemy jak to zrobić, dlatego też warto nam powierzyć taką sprawę.

Każde działania dotyczące majątku dłużnika będą mogły być podważane, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż taka samodzielna obrona przed komornikiem powoduje, że w zamyśle dłużnik chce się skutecznie bronić a w praktyce sam sobie szkodzi.

W zakresie pieniędzy, wartym rozważenia rozwiązaniem jest zabezpieczenie posiadanych środków finansowych na odpowiednim rachunku bankowym, najlepiej zagranicznym aby uniemożliwić komornikowi ich zajęcie. Zagraniczne konto jest bezpiecznym rozwiązaniem, gdyż polski komornik nie może go zająć.

Ponadto, należy spróbować porozumieć się z wierzycielem, zawrzeć pisemną ugodę jest to forma polubownego załatwienia sprawy. Niejednokrotnie można wtedy liczyć na umorzenie części zadłużenia, gdyż wierzycieli woli uzyskać zaspokojenie nawet w części niż całkowicie go nie uzyskać. Niemniej, nawet jeśli nie uda nam się dojść do konsensusu z wierzycielem to powyższe negocjację pozwolą pozyskać dodatkowy czas. Przy czym brak porozumienia to rzadkość. Kancelaria zna odpowiednie sposoby na zawieranie porozumień nie tylko z wierzycielami ale i z komornikami. Jest to ważny etap uniknięcia egzekucji lub zawieszenia czy też umorzenia już toczącej się.

Na każdym etapie można odpowiednio interweniować kancelaria dysponuje autorskim planem pomocy dłużnikom i w zależności od stanu faktycznego dobierane są stosowne środki prawne.

Środki obrony praw dłużnika na etapie egzekucji

Dłużnicy, którzy posiadają wielu wierzycieli a co za tym idzie są do nich kierowane liczne pisma, czy to sądowe, czy komornicze niekiedy pochopnie decydują się na upadłość konsumencką. W zakresie upadłości konsumenckiej wskazać należy, że wszakże co do zasady ma na celu oddłużenie przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzyli, to nie jest ona prostą instytucją i nie odnajduje zastosowania dla każdego dłużnika.

Podstawą prowadzenia egzekucji jest najczęściej nakaz zapłaty opatrzony tytułem wykonawczym, początkowo należy dążyć do jego uchylenia. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który nie stał się jeszcze prawomocny można uchylić poprzez skuteczne wniesienie sprzeciwu, niemniej gdy uchybi się terminowi należy poszukiwać innych rozwiązań.

Pierwsza sytuacja, gdy otrzymano od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, jednakże nie otrzymano żadnego pisma z sądu zawierającego nakaz zapłaty lub wyrok o zapłatę, który stanowiłby podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Taka sytuacja jest powszechna i ma miejsce gdy pismo doręczono na nieprawidłowy adres zamieszkania, nieaktualny adres zamieszkania lub podczas długotrwałej niezawinionej obecności (np. pobyt w szpitalu). Wskazać należy, że sąd miał prawo tak postąpić, gdyż doszło to tzw. fikcji doręczenia – korespondencja nie została odebrana mimo dwukrotnego awizowania. Gdy taka sytuacja będzie miała odzwierciedlenie w stanie faktycznym należy dążyć do uchylenia klauzuli wykonalności. Zgłoś się do kancelarii, a my pomożemy Ci wygrać taką sprawę.

Druga możliwość, to wniesienia powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności jest to tzw. powództwo opozycyjne. W takim powództwie zaprzecza się zdarzenia na podstawie których nadana została klauzula wykonalności lub wskazuje, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego, nastąpiło zdarzenie wskutek którego wierzytelność wygasła lub nie może być egzekwowana. Wytoczenie powództwa opozycyjnego nie wstrzymuje automatycznie egzekucji. Warto jednak w pozwie złożyć wniosek o to, aby sąd na czas potrzebny do rozpatrzenia pozwu zawiesił postępowanie egzekucyjne. Zawieszenie odbywa się na wniosek dłużnika, zatem Sąd ma dowolność, może ale nie musi przychylić się do wniosku dlatego tak istotne jest aby rzeczony wniosek był odpowiednio uargumentowany.

Prowadzona przez komornika egzekucja jest bezlitosna, szczególnie gdy dłużnik posiada majątek. Część dłużników nie zdaje sobie sprawy jak skuteczni potrafią być komornicy szczególnie gdy dłużnik posiada majątek. Komornik w pierwszej kolejności dokonuje zajęcia komorniczego rachunku bankowego oraz wynagrodzenia za pracę u pracodawcy, jeżeli te działania nie są skuteczne szuka kolejnych rozwiązań i poszukuje majątku. Komornik wyprzedaje majątek dłużnika poprzez licytacje. Komornik nie będzie stronił przed licytacją samochodu,  tutaj jednak może wykazać się profesjonalny pełnomocnik, jeżeli uzasadni że samochód jest dłużnikowi niezbędny, to pojazd zostanie wyłączony spod egzekucji komorniczej. 

Podczas trwania postępowania najistotniejszy jest czas, można odpowiednio nim gospodarować niemniej trzeba wiedzieć jak i tutaj również wychodzę  naprzeciw dłużnikom. Odpowiednie zapoznanie z aktami i rzetelnie przeanalizowana treść dokumentu są kluczem to obrania strategii tak aby obrona przed komornikiem była skuteczna.

Fakt trwania egzekucji nie powoduje, że nie ma już czasu oraz możliwości na podejmowanie działań. Nasze autorskie programy znajdą swoje zastosowanie również na tym etapie.

Uchronienie się od egzekucji komorniczej – podsumowanie

Poruszona przeze mnie problematyka jest skomplikowana, istnieje wiele możliwości prawnych niemniej trzeba specjalizować się w zakresie oddłużania i antywindykacji aby odpowiednio pomóc dłużnikowi. Niekiedy nie da się zapobiec wszczęciu egzekucji komorniczej, jednak można zminimalizować jej skutki. W trakcie trwania egzekucji komorniczej należy podjąć adekwatne kroki a w tym sprzyja czas, który również można wypracować. Majątek pozostający we władaniu dłużnika jest najbardziej interesującym aspektem dla komornika, gdyż będzie chciał zaspokoić wierzytelności z istniejących składników majątku. W teorii wierzyciel powinien współpracować z dłużnikiem, niemniej jest to tylko teoria.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.