Zdjęcie
Długi czynszowe Wrocław

Długi czynszowe Wrocław

Moja kancelaria co najmniej od 7 lat prowadzi sprawy związane z długami czynszowymi. Trafia do mnie wiele osób, które ma zadłużone mieszkanie komunalne oraz takie osoby, które już od wielu lat nie mieszkają na adresie gminny, a nadal są "ścigane" przez Gminę Wrocław o zaległości czynszowe.

Postępowań sądowych o zapłatę długów czynszowych prowadziłem znacznie ponad 100, więc posiadam duże doświadczenie tego typu postępowaniach. Co warte podkreślenia, moja kancelaria udziela pomocy prawnej również w tych sprawach, w których postępowanie sądowe już się odbyło.

Pamiętać trzeba prostą zasadę. Mieszkania komunalne nie są darmowe. Trzeba opłacać za nie czynsz. Za zapłatę czynszu za umowę najmu odpowiadają wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące lokal. Nie liczy się w tym kontekście kwestia zameldowania. Fakt, że Gmina Wrocław idąc na skróty wychodzi z założenia, że osoba zameldowana na danym lokalu tam mieszka, jednakże takie rozumowanie jest błędne i przede wszystkim niezgodne z obowiązującym prawem. W każdej sprawie długów czynszowych warto się bronić i podejmować działania prawne, albowiem zawsze coś można "ugrać". Czasami sąd oddali całe powództwo, czasami część. Ważne jest to, że sąd może to zrobić tylko gdy pozwany podejmie odpowiednie czynności procesowe. Kwestia nieopłaconych czynszów to jedno, ale prawne możliwości zasądzenia ich to już zupełnie inna historia. Pamiętaj, masz zadłużone mieszkanie komunalne, to zadzwoń do mnie.

Odpowiedzialność za długi czynszowe rodziców

Problem zadłużenia z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu często powstał w skutek zaniedbań rodziców moich klientów. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w które mój klient od wielu lat nie mieszka w lokalu gminnym, a w pewnym momencie dowiaduje się o zajęciu rachunku bankowego przez komornika. Wtedy zdziwiony zaczyna ustalać co się tak naprawdę wydarzyło i z jakiego tytułu posiada zadłużenie. Ważne jest to, że mimo, że sprawa już jest u komornika, to można pozbyć się takiego starego długu. Najczęściej dług ciągnie się przez wiele lat. Trudno ustalić, kto i kiedy nie zapłacił. Najważniejsze, to udowodnić sądowi, że dany pozwany nie mieszkał w okresie dochodzonym pozwem na adresie wskazanym przez gminę. Dowodem mogą być zeznania świadków, ale również dokumenty potwierdzające stosowne okoliczności.

Nie zalecam kontaktować się samodzielnie z Gminą Wrocław, jak również Zarządem Zasobu Komunalnego oraz spółką wrocławskie mieszkania. Gminnym pracownikom będzie zależało na podpisaniu ugody, w której pozwany zrzeknie się zarzutu przedawnienia oraz uzna roszczeni. Taka ugoda zamknie pozwanemu drogę do skutecznej obrony prawnej. Wtedy sprawa sądowa będzie przegrana. Często klienci mamieni są propozycjami restrukturyzacji zobowiązań finansowych, czy też zmniejszeniem zadłużenia pod warunkiem spłaty lub warunkiem zdania zajmowanego lokalu. Trzeba napisać otwarcie, nie ma co wierzyć w umorzenie zadłużenia czy likwidację długu przez Gminę, nawet jeśli długi powstały z powodu trudnej sytuacji życiowej. Z punktu widzenia Gminy Wrocław zaległe należności trzeba zapłacić, niezależnie czy dług jest przedawniony lub dana osoba nie mieszkała w lokalu w okresie powstania długu.

Długi czynszowe przedawnienie

Zdecydowana większość roszczeń finansowych ulega przedawnieniu. Zadłużenie z tytułu opłat za czynsz, opłat za media, odszkodowania za bezumowne korzystanie przedawnia się z upływem roku od daty ich wymagalności. Jeśli jednak wierzyciel zdobędzie tytuł wykonawczy, to takie roszczenie przedawnia się z upływem lat 6. Warto pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany. Przykładem jest złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo po wydaniu przez komornika sądowego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Zatem, stary dług niekoniecznie musi się przedawnić.

Ważna rzecz. Przedawnienie odbywa się tylko na zarzut podniesiony przez pozwanego.

Długi czynszowe a nowa umowa najmu

Kolejna rzecz. Przedawnienie nie oznacza, że dług nie istnieje. Przedawnienie oznacza, że wierzyciel korzysta już z ochrony sądowej swojego roszczenia, czyli nie uzyska tytułu wykonawczego (jeśli zostanie podniesiony zarzut przedawnienia). Często w toku postępowania sądowego lub jeszcze przed straciłeś umowę najmu.

W takiej sytuacji pozwany nie musi spłacać długu, ale ów dług istnieje i w pewien sposób obciąża kartotekę nadanego lokalu. Jeśli zatem dana osoba będzie chciała uzyskać nową umowę najmu, to gmina jej odmówi wskazując, że najpierw należy uregulować zaległą opłatę oraz bieżące należności czynszowe. Inna rzecz, czy tej osobie dany lokal w ogóle będzie przysługiwał. Zawsze warto zwrócić się do naszej kancelarii o poradę prawną w tym zakresie.

Długi czynszowe abolicja

W latach 2019 i 2020 przez około rok trwał dumnie ogłaszany program abolicji długów czynszowych. Miał on zapewnić restrukturyzację zobowiązań czynszowych i nieść pomoc w przedmiocie bieżącego zadłużenia. Należało złożyć wniosek do Gminy Wrocław. We wniosku należy wskazać swoją trudną sytuację materialną, wybrać jeden z kilku proponowanych wariantów abolicji. Program się skończył. Gmina rozczarowana jego słabymi wynikami schowała "głowę w piasek". Zamiast zatamować zaległości płatnicze, mamy obecnie wzrost zadłużenia lokali komunalnych. Z miejskiego programu skorzystało mało osób, co jest efektem między innymi słabej organizacji tego projektu. Hasło było w stylu "chcesz spłacić należności w części,zrób to szybko a my część długów umorzymy". Niewiele z tego wyszło. Szkoda. Z doświadczenia zawodowego wiem, że długi czynszowe często są początkiem problemów. Ludzie popadają w spiralę zadłużenia. Ich zadłużenie wzrasta w sposób niekontrolowany.

Warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata. Relatywne koszty takie pomocy są bardzo niewielkie, a efekt może być bardzo zadowalający. Wiele osób po naszej pomocy zaczyna żyć na nowo, bez długów.