Zdjęcie
Restrukturyzacja Wrocław

Restrukturyzacja Wrocław

Moja kancelaria adwokacka prowadzi sprawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa na terenie całej Polski. Oczywiście ze względu na siedzibę mojej kancelarii we Wrocławiu najwięcej spraw związanych z problemem zadłużenia oraz restrukturyzacją przedsiębiorstwa prowadzę na terenie Dolnego Śląska. Nie zmienia to jednak faktu, że obsługuje prawnie dłużników niezależnie od miejsca zamieszkania, czy też siedziby. Zapraszam do kontaktu telefonicznego wszystkich zainteresowanych. Podczas rozmowy wstępnie zapoznam się z ogólnym stanem faktycznym w danej sprawie i będę mógł przedstawić prawne możliwości działania. Nie każde przedsiębiorstwo nadaje się do restrukturyzacji, jednakże do każdej sytuacji znajdę jakieś wyście. Moja kancelaria świadczy usługi na najwyższym poziomie, dlatego też moje wypowiedzi często umieszczane są w fachowych publikacjach zajmujących się tematyką ogólnie pojętego długu. Zachęcam do korzystania z witryny adwokatupadlosc.com, gdyż na bieżąco dodaję na niej wpisy o tematyce oddłużeniowej. Wieloletnie doświadczenie oraz wypracowany modelowy proces restrukturyzacji pozwala mi zapewnić profesjonalną pomoc w Twojej sytuacji.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (firmy) nie jest możliwa bez dobrego doradcy restrukturyzacyjnego. Co więcej, warto w postępowaniu restrukturyzacyjnym współpracować z doradcą restrukturyzacyjnym, który rozumie sytuację dłużnika oraz odczytuje prawidłowo jego potrzeby. Kancelaria adwokata Pawła Marchewki współpracuje z bardzo skutecznym kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym Mateuszem Jabłońskim. Mateusz Jabłoński jest doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym , który rocznie prowadzi kilkadziesiąt postępowań restrukturyzacyjnych.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość zawnioskowania o konkretnego doradcę restrukturyzacyjnego już we wniosku do sądu lub też podjęcie współpracy w ramach postępowania  o zatwierdzenie układu.

Zasadą w naszej kancelarii jest profesjonalne podejście do wykonywanych czynności oraz dbałość o najmniejsze szczegóły sprawy, dlatego też już na wstępie współpracy z klientem nasz doradca restrukturyzacyjny udziela porady prawnej w zakresie możliwego działania. Bezpieczeństwo naszego klienta stoi u podstaw filozofii naszej pracy.

Rozpoczynanie działań zmierzających do restrukturyzacji, wraz z doradcą restrukturyzacyjnym, który następnie będzie prowadził sprawę jest ogromnym atutem i daje praktyczną pewność osiągnięcia wyznaczonych celów.

Brak płynności finansowej, to najczęstsza przyczyna restrukturyzacji.

brak płynności finansowej

Restrukturyzacja co to jest?

Należy pamiętać, że temat dotyczy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a nie restrukturyzacji zadłużenia, czy też poszczególnych długów. Jest to instytucja prawna mająca na celu pomoc przedsiębiorcom będącym w problemach finansowych. Często jest to ostatnia szansa uniknięcia postępowania upadłościowego.

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest systemową formą ratowania danej działalności niezależnie, czy jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też jednoosobowa działalność gospodarcza. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może przybrać 4 różne formy, które należałby przede wszystkim rozróżnić pod kątem zaangażowania sądu w daną procedurę. Postępowanie inicjowane jest poprzez wniosek złożony przez dłużnika. Tego typu postępowanie ma przede wszystkim za cel wspomóc dłużnika w zakresie relacji z wierzycielami doprowadzając do czasowego zaprzestania czynnego dochodzenia od dłużnika spłaty długu, pozwalając tym samym na spokojne prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie dłużnik w określonym czasie miałby zacząć spłacać wierzycieli. Przedsiębiorstwo dłużnika może zyskać przede wszystkim swobodę działania oraz czas, aby odbudować płynność finansową i rozpocząć spłatę długu.

Powyżej wspomniałem o 4 rodzajach postępowania restrukturyzacyjnego. Najczęściej stosowane jest przyspieszone postępowanie układowe, które sam zresztą polecam w większości prowadzonych przeze mnie spraw.

W ramach prowadzonego postępowania istnieje możliwość częściowego umorzenia zobowiązań lub też rozłożenia spłaty długu na raty i odroczenie terminu spłaty. Warunkiem osiągnięcia tych korzyści jest dobry plan restrukturyzacyjny oraz zgoda przeważającej części wierzycieli.

Restrukturyzacja ma zapewnić spłatę długu oraz poprawę sytuacji finansowej dłużnika.

Restrukturyzacja wniosek

Nie ma dla tego typu spraw przewidzianego obowiązkowego formularza, jednakże ustawa prawo restrukturyzacyjne określa obligatoryjne elementy wniosku. Między innymi trzeba wskazać spis majątku wraz z szacunkową wyceną, przedstawić wstępny plan restrukturyzacyjny oraz propozycje ugodowe, sporządzić bilans, przedstawić spis zobowiązań dłużnika.

Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego, wydział gospodarczy do spraw upadłości właściwego według siedziby przedsiębiorcy.

Składając wniosek, należy złożyć stosowne załączniki oraz odpis wniosku oraz jego załączników. Do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć stosowne opłaty, w kwocie 1.000 zł opłata stała od wniosku oraz zaliczka na koszty w toku postępowania wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli około 5.000 zł.

Wniosek o restrukturyzację pozwala pokonać zaległości płatnicze

Restrukturyzacja po ogłoszeniu

W terminie kilku dni po otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego wyznaczany jest przez sąd doradca restrukturyzacyjny, który będzie prowadził postępowanie pod nadzorem sądu. Dłużnik powinien z nim współpracować, albowiem może to być warunkiem osiągnięcia pozytywnego efektu w postaci zawarcia układu z wierzycielami (pewna forma ugody) . Nie ma możliwości umorzenia całości zobowiązań lub też spłaty tylko niektórych długów. W praktyce umorzeniu najczęściej podlegają odsetki oraz niewielka część kwoty głównej. Prawo wyraźnie rozróżnia stan faktyczny, w którym dłużnik ma tak duże problemy finansowe, że spłata zadłużenia jest niemożliwa. W takiej sytuacji pozostaje tylko postępowanie upadłościowe. Zatem, jeśli przedsiębiorca liczy na znaczne umorzenia zadłużenia, to tego typu postępowanie może go rozczarować. Problem zadłużenia jest rozwiązywany poprzez danie dłużnikowi szansy na poprawę swojego stanu materialnego i spłaty zobowiązań finansowych. Od przeprowadzenia tego postępowania we właściwym czasie zależy, to jak wiele korzyści uda się wypracować klientom. Proszę pamiętać, że umorzenie długu w części, to jest korzyść, ale celem nadrzędnym korzystających z tego rodzaju postępowań jest możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej już bez istnienia zadłużenia. Ważne, że w toku postępowania nie dochodzi do likwidacji majątku podmiotu posiadającego dług. Zatem, to czy posiada się mieszkanie, czy jest się właścicielem lokalu użytkowego nie stanowi żadnego problemu. Należności wierzycieli są spłacane tylko poprzez bieżące wpłaty, a nie przez przymusową egzekucję (tak jak w toku upadłości gospodarczej lub konsumenckiej).

Wiem, że wiele osób traktuje tego typu postępowania jak program restrukturyzacji zobowiązań finansowych. Tak jak pisałem wcześniej, to zbyt duże uproszczenie, aczkolwiek jest to faktycznie pewna forma restrukturyzacji należności, w której może nastąpić częściowe umorzenie zadłużenia.