Zdjęcie
Upadłość gospodarcza Wrocław

Upadłość gospodarcza Wrocław

Jako adwokat zajmuję się pomocą prawną w zakresie upadłości gospodarczej, a dokładniej postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa. Siedziba mojej kancelarii mieści się we Wrocławiu, dlatego też najwięcej spraw, których przedmiotem jest ogłoszenie upadłości prowadzę przed Sądami we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu.

Prowadzę również sprawy o ogłoszenie upadłości przed sądami w całej Polsce. W tej kwestii najważniejsza jest ocena strony ekonomicznej takiej współpracy oraz kwestie techniczne dotyczące sprawnego realizowania zlecenia. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, w celu ustalenia stanu faktycznego danej sprawy oraz dalszych prawnych możliwości działania. Na podstawie takiej rozmowy będę wstępnie wstanie ocenić możliwości ogłoszenia upadłości gospodarczej oraz określić jakie będę mógł świadczyć usługi dla danego klienta. Odniosę się do przypadku niewypłacalności prowadzonej firmy. Podpowiem też w kwestii ewentualnej upadłości konsumenckiej.

Z upadłości gospodarczej może wynikać wiele pozytywnych aspektów.

Upadłość gospodarcza co to jest?

Upadłość gospodarcza dotyczy przedsiębiorców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, czyli na przykład wspólników spółki partnerskiej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (upadłym oczywiście jest spółka). Nawet osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą.

Często taką upadłość określa się mianem upadłość firmy.

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek ogłosić upadłość w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach prawa. Prawo upadłościowe przewiduje, że procedura ogłoszenia upadłości musi być stosowana wobec podmiotów, które są w stanie niewypłacalności. Według przepisów ustawy prawo upadłościowe nieregulowanie swoich wymagalnych zobowiązań w okresie co najmniej trzech miesięcy jest równoznaczne ze stanem niewypłacalności. W takiej sytuacji dłużnik musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie jest to jego prawo, lecz obowiązek. Nie złożenie w odpowiednim czasie wniosku o upadłość obarczone jest zagrożeniem odpowiedzialnością karną. Nie ma znaczenia wielość wierzycieli, posiadanie majątku oraz wartość posiadanego majątku, przyczyny swojej niewypłacalności. W postępowaniu upadłościowym ma zostać zabezpieczony interes wierzycieli oraz ma odbyć się likwidacja podmiotu upadłego obejmująca majątek upadłego.

Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości, czyli z majątku upadłego. Zatem, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że majątek upadłego jest nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania, to postępowanie upadłościowe może umorzyć. Proszę pamiętać, że niezłożenie wniosku w ogóle jest gorszym rozwiązaniem, niż złożenie spóźnionego wniosku o upadłość.

Niewypłacalność jest podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości.

Upadłość gospodarcza wniosek o upadłość

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku przedsiębiorcy nie ma przewidzianego formularza. Wniosek należy sporządzić stosując się do przepisów prawa określających elementy konieczne takiego wniosku. Między innymi należy sporządzić bilans, przedstawić raporty kasowe oraz rozliczenia podatkowe, jak również przedstawić spis majątku z jego szacunkową wyceną.

Majątek powinien wystarczać na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Zaspokojenie wierzycieli nie jest podstawowym celem postępowania, jednakże z natury rzeczy pozostaje w uwadze podmiotów prowadzących postępowanie. Upadłość przedsiębiorcy wymaga złożenia wniosku w odpowiednim czasie. Po pierwsze, nie za wcześnie. Dłużnik musi nie regulować wymagalnych zobowiązań, czyli być niewypłacalnym. Po drugie, nie za późno. Dłużnik który zbyt długo zwlekał z tym, aby złożyć wniosek mógł doprowadzić do sytuacji, w której nie ma majątku potrzebnego do prowadzenia postępowania.

Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego, wydział gospodarczy do spraw upadłości właściwego według siedziby przedsiębiorcy.

Wraz ze złożeniem wniosku, należy złożyć stosowne załączniki oraz odpis wniosku oraz jego załączników. Do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć stosowne opłaty, w kwocie 1.000 zł opłata stała od wniosku oraz zaliczka na koszty w toku postępowania wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli około 5.000 zł.

Daj sobie pomóc. Ja się wszystkim zajmę.

Upadłość gospodarcza po ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości rozpoczyna proces sądowy związany likwidacją podmiotu upadłego. Trzeba pamiętać, że inaczej takie postępowanie będzie przebiegało w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a inaczej do osoby prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą. O ile spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zlikwidować a ewentualne dalsze długi i regulacja wymagalnych zobowiązań pieniężnych obciąży zarząd spółki, to przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie są likwidowani, gdyż za długi mogą dalej odpowiadać już jako konsumenci. Wtedy pomocna może okazać się upadłość konsumencka. Poprzez upadłość konsumencką możemy w pewien sposób uzupełnić postępowanie gospodarcze i pomóc byłemu już przedsiębiorcy w całkowitym oddłużeniu. Upadłość konsumencka, to również jedna ze specjalizacji mojej kancelarii.