Zdjęcie
Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym prowadzonym na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Upadłość konsumencka jest obecnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla osób mających dużą ilość długów i szukających sposobu na oddłużenie. Dłużnik posiadający kilka wymagalnych zobowiązań pieniężnych, który pozostaje niewypłacalny może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Całą procedurę reguluje ustawa prawo upadłościowe. Podstawowym celem jest oddłużenie dłużnika, zatem częstym rozwiązaniem jest umorzenie długów w części lub rzadziej w całości.

Ogłosić upadłość konsumencką mogą tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsument). W momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik nie może być przedsiębiorcą.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w sądzie w każdym czasie, jeśli dłużnik jest niewypłacalny. Nie ma ustawowo przewidzianych ograniczeń czasowych. Nowelizacja prawa upadłościowego, które weszła w życia w marcu 2020r. wprowadziła możliwość złożenia wniosku o upadłość przez wierzyciela.

Niewypłacalność jest stanem, w którym dłużnik nie reguluje wymagalnych zobowiązań wobec wierzycieli.

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu.

Niewypłacalność, to podstawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dostępny w formie formularza, w którym każda niezacieniowana rubryka musi zostać wypełniona lub zakreślona. Wniosek należy wypełniać wyraźnie, bez skreśleń i poprawek. Jak informuje pouczenie na wniosku, w przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

Upadłość konsumencka jako postępowanie ma skutek wobec wierzycieli dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd rejonowy, dlatego też ważne aby wniosek o ogłoszenie upadłości był dobrze napisany i pozwolił na szybkie procedowanie przez sąd.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o upadłość konsumencką jest sąd rejonowy, wydział gospodarczy do sprawy upadłościowych według miejsca zamieszkania dłużnika. Pamiętać proszę, że jako adres dłużnika wskazujemy adres rzeczywistego zamieszkania, a nie adres zameldowania.

Do sądu rejonowego kierujemy wniosek o upadłość konsumencką wraz z odpisem wniosku oraz załączników.

We wniosku należy wskazać między innymi aktualny wykaz majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną, spis wierzycieli (de facto spis wierzytelności-zadłużenia), uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie możliwości spłaty części długów.

Składnikiem majątkowym jest między innymi wynagrodzenie z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, świadczenie emerytalne, świadczenie rentowe, ruchomości, nieruchomości. Należy wpisać każdy składnik majątku. Oczywiście dopuszczalna jest sytuacja, że dłużnik nie ma żadnego majątku.

Dane zawarte we wniosku muszą być prawdziwe. Odpowiedzialność za prawdziwość danych obciąża dłużnika. Oświadczenie dłużnika, które podpisuje we wniosku jest pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Złożenie wniosku, jego podpisanie przez dłużnika jest równoznaczne z ową odpowiedzialnością.

Poradnik w przedmiocie upadłości konsumenckiej, tego jak ogłosić upadłość konsumencką jak wypełnić przedmiotowy wniosek, jak opisać majątek dłużnika, jakie są konsekwencje wywołuje ogłoszenie upadłości można pobrać tutaj.

Upadłość konsumencka - formularz wniosku

Wniosek o upadłość konsumencką cena

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł i należy ją uiścić do sądu rejonowego, wydział gospodarczy do spraw upadłościowych.

Jeśli dłużnik chce zlecić sprawę adwokatowi, to oczywiście musi liczyć się z dodatkowymi kosztami, które co do zasady nie są duże. W mojej kancelarii koszt sprawy w przedmiocie upadłości konsumenckiej zależny jest od nakładu pracy, czyli stanu faktycznego. Po krótkiej konsultacji z klientem jestem wstanie ocenić sprawę i wskazać cenę usługi. Na pewno wpływ na cenę ma fakt, czy dłużnik prowadził działalność gospodarczą, jak duża jest kwota zadłużenia. Ważne, czy zobowiązania jakie posiada dłużnik są w ilości kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu.

Wniosek o upadłość konsumencką uzasadnienie

Upadłość konsumencka, to dla dłużnika szansa na nowe, lepsze życie. Postępowanie upadłościowe ma jednak swoje reguły, zatem w skrócie nie ma nic za darmo. Wniosek dłużnika musi być dobrze sporządzony, a uzasadnienie musi stanowić dla sądu gospodarczego wyjaśnienie okoliczności ważnych dla sprawy. Nie ma dłużnika, który nie chce, aby umorzono całość jego zobowiązań, nawet jeśli dotyczą dawniej prowadzonej działalności gospodarczej. Inny punkt widzenia ma oczywiście wierzyciel, który chciałby aby wszystkie wierzytelności doczekały się spłaty. Sąd musi podjąć decyzję nie tylko w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale również tego czy upadłość konsumencka będzie zakończona umorzeniem części zobowiązań, czy całości zobowiązań. Uzasadnienie jest po to, aby przekonać sąd, że wniosek dłużnika zasługuje na uwzględnienie. Upadłość konsumencka jak każde postępowanie sądowe wymaga dowodów. Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy przedstawić dowody potwierdzające tezy i okoliczności przedstawione we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej skierowanego do sądu rejonowego. Dowody muszą dotyczyć również tego jakie możliwości finansowe ma dłużnik, albowiem ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to dopiero początek całego postępowania upadłościowego.