Zdjęcie
Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty wydawany jest przez Sąd w konsekwencji złożonego przez powoda pozwu o zapłatę. Nakaz zapłaty wydawany jest w postępowaniu upominawczym, postępowaniu elektronicznym upominawczym oraz w postępowaniu nakazowym. Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron. Ma to przyspieszyć postępowanie sądowe. Sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. W dwóch pierwszych postępowaniach pozwanemu przysługuje sprzeciw od nakazu zapłaty, który należy złożyć do sądu w terminie 14 dni od dnia odebrania korespondencji z sądu. W trzecim postępowaniu, czyli nakazowym od nakazu zapłaty pozwany może złożyć zarzuty. Ten tryb postępowania omówię w oddzielnym wpisie na blogu. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, ów nakaz zapłaty traci moc i z mocy prawa zostaje uchylony.

Sąd, który wydał nakaz zapłaty po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie zwykłym, czyli na rozprawie. Wniesienie sprzeciwu po terminie skończy się odrzuceniem sprzeciwu przez sąd.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - jak napisać

Kodeks postępowania cywilnego określa zasady postępowania upominawczego. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć w formie pisemnej. Obecnie nie ma wymogu wniesienia sprzeciwu na urzędowym formularzu. Jednakże jeśli do sprawy, w której złożenie sprzeciwu będzie miało miejsce stosuje się stare przepisy, to wtedy zasada jest następująca. Jeśli pozew został złożony na formularzu, to sprzeciw od nakazu zapłaty również trzeba złożyć na urzędowym formularzu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy przede wszystkim określić zakres zaskarżenia nakazu zapłaty, przedstawić zarzuty oraz wnioski. Termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczy wynosi 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Ważne zatem jest prawidłowe oznaczenie sądu. Sprzeciw od nakazu zapłaty należy podpisać i przedłożyć w tylu egzemplarzach ile jest stron postępowania oraz jeden odpis dla sądu. Wniesienie sprzeciwu w terminie niesie duże konsekwencje dla stron postępowania. Wówczas nakaz zapłaty traci moc, a sąd będzie rozpoznawał sprawę z udziałem stron przeprowadzając pełne postępowanie dowodowe.

Postępowanie upominawcze ma dwie formy. Pierwsza, tradycyjna, przed sądem tradycyjnym. Druga, gdzie sprawa rozpoznawana jest elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się tradycyjnie na piśmie lub w formie elektronicznej na portalu e sądu. E sąd jest obecnie prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód, VI Wydział Cywilny. E sąd jest właściwy miejscowo dla całej Polski.

Pamiętać trzeba, że zaskarżenie nakazu zapłaty w części spowoduje, że część niezaskarżona stanie się prawomocna.

Podstawowe zarzuty sprzeciwu od nakazu zapłaty, to zarzut przedawnienia, braku podstaw faktycznych i prawnych, nieudowodnienie roszczenia oraz brak legitymacji czynnej lub biernej. Odpowiedni sprzeciw od nakazu zapłaty, to duża szansa na oddalenie powództwa.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - opłata

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej. Jest to ważna informacja, albowiem powoduje ona,że złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest bardzo proste.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - uzasadnienie

Sprzeciw od nakazu zapłaty może być złożony jak merytoryczny argument w procesie z powodem. Często jednak sprzeciw od nakazu zapłaty przybiera formę narzędzia do przeciągania postępowania, czy de facto odraczania w czasie tego co nieuniknione.

Treść uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty powinna wyjaśniać sądowi dlaczego nie zgadzamy się z żądaniem pozwu oraz treścią nakazu zapłaty. Im pełniejsze uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty tym łatwiej sądowi będzie zrozumieć naszej wnioski i intencje. Fakt jest jednak taki, że nawet najprostszy w swej treści sprzeciw od nakazu zapłaty będzie skuteczny w tym sensie, że uchyli nakaz zapłaty a sprawa będzie jeszcze rozpoznawana przez sąd na rozprawie.