Zdjęcie
Długi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Długi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Długi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
24.01

2022

Zadłużenie polaków wciąż rośnie. Coraz więcej osób jest w ciężkiej sytuacji życiowej. Ludzie liczą, że upadłość konsumencka będzie jak rozwiązanie wszelkich problemów.

Upadłość konsumencka wykonywana jest przez większość osób z zamiarem uporządkowania trudnej sytuacji finansowej. Większość dłużników liczy na umorzenie części zadłużenia. Pamiętać trzeba, że upadłość konsumencka wiąże się również z tym, że koniecznym będzie uregulowanie należności wobec wierzycieli. Poniżej przedstawiam podstawowe informację o tym, co dzieje się z długami po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy ogłasza upadłość konsumencką i jednocześnie wzywa wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni. Wraz z ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem a ów majątek wchodzi do masy upadłości. Zatem, osoba zadłużona traci prawa do rozporządzania swoim majątkiem. Dłużnik nie może także zaciągać nowych zobowiązań.

W postępowaniu upadłościowym istnieje kilka możliwych rozwiązań zmierzających do oddłużenia dłużnika. Przede wszystkim dochodzi do likwidacji majątku dłużnika. Za spieniężenie majątku dłużnika odpowiedzialny jest syndyk. Tak uzyskane fundusze kierowane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

W sytuacji braku majątku dłużnika podejmowane są inne działania. Pamiętać należy, że co do zasady nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat, aczkolwiek na pewno częściowe regulowanie zobowiązań jest przesłanką pozytywną do krótszego planu spłaty wierzycieli czy też szybszego zakończenia procesu upadłościowego.

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez Sąd po ogłoszeniu upadłości. W kwestii spłaty wierzycieli i ustalenia planu spłaty sąd bada różne czynniki związane między innymi z możliwościami zarobkowymi dłużnika, kosztami jego utrzymania, stanem zdrowia oraz związane z samym zadłużeniem. Możliwości zarobkowe dłużnika muszą być brane pod uwagę, jednakże sam fakt nie posiadania zatrudnienia nie oznacza, że dłużnik nie będzie musiał nic spłacić wierzycielom.

Założenie ustawodawcy jest takie, że plan spłaty umożliwia spłatę długów w takim zakresie w jakim stać dłużnika. Orzeczenie planu spłaty wierzycieli nie wyklucza częściowego, a nawet znacznego umorzenia długów.

Upadłość konsumencka w swoim przeznaczeniu ma dążyć do oddłużenia upadłego. Ewentualne wpłaty na poczet spłaty długów zależne są od możliwości finansowych dłużnika. Orzeczenie planu spłaty może nastąpić maksymalnie na okres 3 letni, a w przypadkach w których sąd dopatrzy się winy lub rażącego niedbalstwa w zachowaniu dłużnika, to plan spłaty może wynieść do 7 lat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - umorzenia długów

We wniosku dłużnik wskazuje swoje wierzytelności. Nie wszystkie wierzytelności podlegają umorzeniu. Pewne kategorie długów zgodnie z ustawą prawo upadłościowe nie będę mogły być umorzone. Przykładem są alimenty. Co ważne, nie ma czegoś takiego jak automatyczne umorzenie zobowiązań. W upadłości konsumenckiej sąd zdecyduje o ostatecznej formie oddłużenia upadłego.

Sąd ma możliwość umorzyć zadłużenie upadłego w całości bez ustalenia harmonogramu spłat. Jeśli jednak upadły jest wstanie spłacić zadłużenie w części, to ewentualne umorzenie zadłużenia przybiera formę warunkową zależną od wykonania ustalonego planu spłacania wierzycieli.

Zawsze warto zwrócić się do adwokata o analizę stanu faktycznego oraz prawnego danej osoby i na tej podstawie oceniać możliwe scenariusze wydarzeń.

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.