Zdjęcie
Umorzenie długu bankowego

Umorzenie długu bankowego

Umorzenie długu bankowego
25.05

2022

Uzyskanie kredytu, czy też pożyczki zostało obecnie bardzo ułatwione a wręcz można pokusić się o stwierdzenie, że pożyczka sama puka do naszych drzwi. Niemniej jednak nie jest tak w każdym przypadku, gdyż dla przykładu uzyskanie kredytu hipotecznego to dość żmudny i czasochłonny proces. Powstałe w wyniku czasem błahej decyzji zobowiązania w przypadku niemożności ich zaspokajania niekiedy spędzają sen z powiek. Poniżej zawarte rozważania mające na względzie umorzenie długów w tym częściowe umorzenie kredytu jak i jego całkowite umorzenie powinny dać nadzieje na lepszy sen.

Uzyskanie środków od instytucji finansowej.

Instytucja finansowa jaką jest najczęściej bank udostępnia swojemu klientowi pieniądze na podstawie umowy, która jest również podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. Umowa zobowiązuje kredytobiorcę do spłaty zobowiązania tj. spłaty kredytu w określonym terminie wraz z dodatkowymi kosztami takimi jak odsetki i prowizje. Terminowa spłata zobowiązania ma być dla kredytobiorcy priorytetem w relacjach z bankiem. Umowę kredytową co do zasady można podzielić na dwie części pierwsza, to ogólne warunki umowy będące wzorcem umownym a druga to opis indywidualnej osoby ubiegającej się o kredyt. Umowa powinna mieć formę pisemną, można  w niej znaleźć informacje na temat kredytobiorcy, a także warunków spłaty zobowiązania. Niezależnie od tego jakiego typu jest to umowa należy się z nią dokładnie zapoznać. Przede wszystkim należy sprawdzić kwotę udzielanego kredytu i cel finansowania. Kluczowe są również warunki, które stawia przed kredytobiorcą bank i koszty kredytu. Umowa przez wzgląd na fakt, iż opiera się na wzorcach umów może zawierać klauzule abuzywne, które są postanowieniami umownymi kształtującymi prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem na których treść konsument nie miał żadnego wpływu. Mogą one być podstawą kwestionowania kredytów frankowych, ale nie tylko. Konsument może dążyć do usunięcia klauzuli z umowy lub jej całkowitego unieważnienia, co najczęściej odbywa się w drodze postępowania sądowego. Klauzule abuzywne nie mają zastosowania do przedsiębiorców, ponieważ nie są oni otoczeni ochroną przez ustawodawcę w sytuacji korzystania z wzorców umownych.

Definicja długu

Rozstrzygając zagadnienie jakim jest umorzenie długu bankowego należy w pierwszej kolejności wydedukować przyczynę powstania samego długu. Dług to obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia względem wierzyciela. Powstaje on w momencie, gdy dłużnik (kredytobiorca/pożyczkobiorca) otrzymuje świadczenie od banku wedle zasad określonych w umowie. Świadczeniem może być dowolny przedmiot, jednakże przy omawianym zagadnieniu są to środki pieniężne otrzymywane w ramach w/w umowy. Zatem dług to nic innego jak zobowiązanie wywodzące się z przepisów kodeksu cywilnego. Obrazując czym w rzeczywistości może być takie zobowiązanie to warto odnieść się do kredytu bankowego, kredytu hipotecznego, kredytu studenckiego, pożyczek w tym chwilówek. Zawierając tego typu zobowiązanie należy odpowiednio oszacować swoje możliwości finansowe w tym źródło przychodu również pod kątem wszelkich możliwych ryzyk takich jak np. zmieniająca się stopa procentowa. Należy przeanalizować, czy terminowa spłata zobowiązania jest możliwa przy zmieniających się okolicznościach. W uzyskaniu kredytu często pomagają doradcy finansowanie niemniej jednak warto pewne kwestie przeanalizować samemu lub też w porozumieniu z adwokatem, który nie działa na zlecenie banku.

Zadłużenie – kiedy powstaje?

Podczas zawierania umowy pożyczkowej, czy też kredytowej zostaje ustalony termin spłaty długu. W zależności od zawieranego kredytu czy też pożyczki spłata może być jednorazowa lub ratalna według określonego harmonogramu. Niedokonanie terminowej spłaty wiąże się z przekształceniem długu w zadłużenie. Częstym zjawiskiem jest zawieranie tego typu zobowiązań „pod kreskę” oznacza to tyle, że dana osoba zawiera umowę z bankiem na najwyższą kwotę jaką jest w stanie w danym momencie spłacać, nie bacząc na możliwość wzrostu raty, co przy stałym wynagrodzeniu doprowadza do powstania zadłużenia oraz do niemożności spłaty kredytu.

Zadłużenie a umorzenie zobowiązania

Zadłużenie dla niektórych wydaje się sytuacją podbramkową, niemniej jednak obecnie dysponujemy kilkoma narzędziami umożliwiającymi umorzenie zobowiązania jakim jest kredyt czy też pożyczka. Wyróżnić można częściowe umorzenie oraz całkowite umorzenie. Na wstępie należy przeanalizować samą umowę zawarta między kredytobiorcą a bankiem pod kątem tego czy była zgodna z prawem lub czy bank wywiązał się z jej postanowień, w sytuacji gdy któraś z tych dwóch przesłanek nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości możliwe jest umorzenie kredytu na drodze postępowania sądowego wyrazem takiego typu postępowań jest postępowanie frankowe czy wiborowe. Ponadto istnieją sposoby, które umożliwiają umorzenie długu bankowego bez konieczności udowadniania bankowi winy. Jednym z nim jest umorzenie kredytu studenckiego przez studenta a ponadto instytucja umożliwiająca umorzenie długu bankowego co za tym idzie umorzenie kredytu w tym umorzenie odsetek, którą jest upadłość konsumencka.

Umorzenie kredytu

Umorzenie kredytu bankowego, jest efektem postępowania z bankiem które poprzedza złożony wniosek o umorzenie kredytu. Umorzenie kredytu to odstąpienie banku od prawa do domagania się zwrotu pożyczonych środków. Co za tym idzie umorzenie kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego przez bank nie jest dla niego opłacalne. Banki stosują umorzenie kredytu tylko w sytuacjach ostatecznych, które występują bardzo rzadko. Szanse na zwolnienie z długu, daje jedynie naprawdę trudna sytuacja życiowa, niezawiniona przez kredytobiorcę. Czynniki wpływające na umorzenie kredytu przez bank to: trwała utrata zdolności do podjęcia pracy zarobkowej spowodowana na przykład wypadkiem, śmierć małżonka, która znacząco wpływa na obniżenie dochodów lub powodująca ich całkowitą utratę, zapadnięcie na bardzo poważną chorobę, która uniemożliwia zarabianie lub pochłania wszystkie zarobione środki, znaczna niepełnosprawność, która nie pozwala na utrzymanie lub podjęcie nowej pracy, utrata mienia w wyniku katastrofy: pożaru, klęski klimatycznej, katastrofy lądowej lub lotniczej. Niemniej jednak w wyniku śmierci kredytobiorcy nie dochodzi do umorzenia kredytu bankowego. W takiej sytuacji konieczność spłacania kredytu spada na spadkobierców. W sytuacji śmierci kredytobiorcy będąc jego spadkobiercą można odrzucić spadek zawierający tak istotne pasywa jak wysoki kredyt, jednakże każdą sytuacje należy indywidualnie przeanalizować.

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego.

Wniosek o umorzenie kredytu w tym oczywiście kredytu bankowego może złożyć każdy kredytobiorca. Jednakże szanse na pozytywną odpowiedź na złożony wniosek o umorzenie mają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej a ponadto nie ma perspektyw na zmianę tej sytuacji. Wniosek o umorzenie w przypadku osób, które mają znaczny majątek, którego sprzedaż, pozwoliłaby spłacić zaciągnięte zobowiązanie oraz osób które zaciągnęły również inne zobowiązania ma dużo mniejsze szanse na uwzględnienie. Szanse są jeszcze mniejsze w przypadku niespłaconych długów w historii kredytowe

Całkowite umorzenie kredytu czy częściowe umorzenie długu?

Całkowite umorzenie jest dużo trudniejsze do uzyskania niż częściowe umorzenie. Banki mając na względzie częściową niewypłacalność danego podmiotu wolą zawrzeć umowę o częściowe zwolnienie z długu tak aby uzyskać jakiekolwiek środki i zmotywować dłużnika do spłaty, tak więc bank dużo częściej decyduje się na częściowe zwolnienie z długu. Całkowite umorzenie kredytu jest możliwe jedynie przy bardzo złej sytuacji finansowej dłużnika, sytuacja taka ma miejsce gdy bankowi nawet nie opłaca się prowadzić postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie frankowe – niezgodne z prawem zapisy umowne.

Postępowanie frankowe  jest przeznaczone wyłącznie dla konsumentów i co do zasady dąży do unieważnienia umowy, czyli doprowadzenia do stanu jaki miał miejsce przed jej podpisaniem. Druga możliwość to odfrankowienie kredytu, które oznacza wyeliminowanie z niego aspektu walutowego i sprowadzenie go do złotówek, ponadto po spłaceniu całego kredytu również można ubiegać się o utracone dobra finansowe, wszystko zależne jest jednak od postanowień umownych. Przy postępowaniu frankowym na wstępie kierowany jest wniosek do banku w celu uzyskania wszelkich potrzebnych dokumentów, następnie odbywa się próba polubownego rozwiązania sporu poprzez wysłanie do banku reklamacji oraz ewentualne skierowanie sprawy do Rzecznika Finansowego. W przypadku braku współpracy ze strony banku kierowany jest przeciwko niemu pozew prowadzący do rozpoczęcia postępowania sądowego, które kończy się wydaniem wyroku przez sąd.

WIBOR a niezgodne z prawem oprocentowanie

W umowach zwartych z bankiem można dopatrywać się nieważności w oparciu o wynagrodzenia banku (jakie stanowi oprocentowanie) o wskaźnik WIBOR ta sytuacja ma co do zasady zastosowanie zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców. Jeden z głównych zarzutów sprowadza się do wadliwości ustalania tego wskaźnika. WIBOR aktualnie stanowi wyznacznik zmiany oprocentowania kredytów, jest wskaźnikiem określającym rynkową stopę procentową, po której banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym. Ustalany jest on codziennie o godzinie 11, a więc uwzględnia tylko część transakcji w danym dniu. Do wskaźnika odnosi się każda umowa kredytu, który zakłada zmienne oprocentowanie rat. WIBOR jest jednym z elementów branych przez bank pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania kredytu.

Studenci a umorzenie kredytu studenckiego

Studenci znajdują się w najlepszej sytuacji, jeżeli chodzi o umorzenie zobowiązania. Umorzenie kredytu studenckiego uzależnione jest od wykazania słabej sytuacji finansowej, przez wzgląd na źródło przychodu lub jego brak. Wykazanie trudności znalezienia zatrudnienia po ukończonym kierunku studiów i przez ten wzgląd niemożność spłaty kredytu.

Upadłość konsumencka drogą do umorzenia kredytu

Upadłość konsumencka jest idealną alternatywą dla osób, które są całkowicie niewypłacalne i ich głównym celem jest umorzenie długów, jednakże ma zastosowanie jak sama nazwa wskazuje jedynie do konsumentów. Instytucja sama w sobie ma wiele zalet, bowiem ustawodawca nie bez przyczyny uregulował ją jako odrębny tytuł prawa upadłościowego, wiąże się jednak z wykazaniem że zadłużenie nie jest wynikiem zaniedbania i niegospodarności w zarządzaniu pieniędzmi. Przy zdecydowaniu się na upadłość należy skierować wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości. Ogłoszenie upadłości w swoich pozytywnych skutkach to całkowite umorzenie lub częściowe umorzenie wiążące się ze sporządzeniem planu spłaty wierzycieli. Sporządzenie planu spłaty wierzycieli polega na stworzeniu dokumentu w którym określa się harmonogram zaspokajania poszczególnych wierzycieli z sum uzyskanych z podziału masy upadłościowej. To właśnie skład masy upadłościowej (m.in. majątek dłużnika, część wynagrodzenia za prace, należące do niego wierzytelności) jest podstawą ustalania planu spłaty wierzycieli.

Umorzenie podsumowanie

Umorzenie kredytu może odbyć się na parę sposobów. Pierwszy polega na wystąpieniu bezpośrednio do banku z wnioskiem o umorzenie kredytu w całości lub w części, jeśli sytuacja dłużnika rzeczywiście jest trudna  i możliwym jest jej odpowiednia argumentacja. Kolejny sposób na umorzenie kredytu bankowego to niezgodność umowy z prawem oraz analiza czy bank wywiązał się z jej postanowień, ponadto analiza pod kątem zawartych w umowie klauzul abuzywnych z zastrzeżeniem, że nie mają one żadnego wpływu na umowę zawartą przez przedsiębiorcę. Wystąpienie którejkolwiek z w/w przesłanek umożliwia wstąpienie na drogę sądową z bankiem w celu wyegzekwowania poniesionych strat. W opisanych realiach funkcjonują postępowanie frankowe oraz te oparte o WIBOR z tym, że WIBOR ma zastosowanie również do przedsiębiorców, gdyż podstawą wytoczenia powództwa o WIBOR jest zawyżone oprocentowanie, które tyczy się każdego kredytu. Najłatwiejszą sytuacje w domaganiu się umorzenia kredytu mają studenci muszą oni jedynie wykazać słabą sytuację finansową niespowodowaną ich brakiem zaangażowania oraz trudność w znalezieniu zatrudnienia. Ostatnim z możliwym oraz wskazanych przeze mnie rozwiązań jest upadłość konsumencka ma ona zastosowanie przy całkowitej niewypłacalności.

 

Tagi

Autor

adw. Pawel Marchewka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uznany specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Znany z niezłomnych postaw jako adwokat karny.
Właściciel kancelarii Adwokackiej Paweł Marchewka.